Tieng Viet English
Hướng dẫn cấu hình web server sử dụng IPv6 với tunnelbroker

 Các thao tác chính để cấu hình website của bạn hoạt động với IPv6

 1) Đăng ký tunnelbroker

 2) Cấu hình webserver kết nối IPv6

 3) Thêm bản ghi DNS AAAA về địa chỉ website

 Chú ý: Trước khi bạn enable IPv6 cho website của bạn, bạn nên hỏi trước nhà cung cấp dịch vụ của bạn đã hỗ trợ trỏ bản ghi IPv6 AAAA chưa nếu chưa thì bạn không thể cho tên miền của bạn chạy trên nền IPv6 được. Nếu bạn vẫn muốn sử dụng IPv6 thì bạn nên chuyển tên miền sang một nhà cung cấp tên miền nào đó hỗ trợ cả các bản ghi IPv6 AAAA như NetNam chẳng hạn.

Đăng ký tunnelbroker

Vào website tunnelbroker.netnam.vn vào phần đăng ký

Đăng ký tài khoản khi đó tài khoản và mật khẩu sẽ gửi vào email của bạn

Sử dụng thông tin trong email để đăng nhập vào trang tunnelbroker.netnam.vn, bạn nên đổi ngay mật khẩu trước khi sử dụng

Vào mục Dịch vụ tunnel rồi chọn tạo tunnel

Nhập vào địa chỉ IPv4 của website của bạn và chọn tạo tunnel, chú ý là IP này phải là IP public của server của bạn

Như vậy bạn đã có địa chỉ IPv6 cho website của bạn, bây giờ bạn chỉ phải khai báo trên webserver của bạn

Cấu hình trên webserver

Ví dụ cấu hình trên ubuntu

trên trang tunnelbroker bạn chọn và tên tunnel khi đó sẽ hiện ra thông tin chi tiết của tunnel và hiện thị một số cấu hình mẫu đối với các hệ điều hành khác nhau.

Hầu hết các hệ điều hành Linux (Ubuntu, Redhat, Fedora, Centos, Debian .. ) đều sử dụng cấu hình là Linux iproute 2

Bạn copy cấu hình bên dưới vào script và đặt ở thư mục nào đó chẳng hạn thư mục /home/tools

Bạn login với quyền root và chỉnh sửa cấu hình trên webserver

#cd /home/tools/

#cat > ipv6.sh

Bạn copy cấu hình trên web vào đây rồi gõ Ctlr + D để thoát

#chmod +x ipv6.sh

#./ipv6.sh

Bạn kiểm tra lại bằng cách xem cấu hình đã lên chưa

#ifconfig


Bạn sẽ thấy địa chỉ IPv6 của bạn là 2401:e800:0:82c::2 khi đó địa chỉ đầu server là xxx::1

Kiểm tra thông mạng

#ping6 2401:e800:0:82c::1

Kiểm tra dns của bạn có lookup được IPv6 hay không

#ping6 ipv6.google.com

Chú ý: nếu không phân giải được địa chỉ IPv6 của ipv6.google.com thì dns của bạn không hỗ trợ phân giải địa chỉ IPv6. Khi đó bạn cần thêm cấu hình dns có thể phân giải địa chỉ IPv6, bạn có thể sử dụng luôn dns của tunnelbroker bằng cách khai báo thêm dns servre 210.86.228.4 vào cấu hình /etc/resolv.conf

#vim /etc/resolv.conf

 nameserver 210.86.228.4

 Bạn kiểm tra lại bằng cách lookup lại địa chỉ ipv6

# nslookup -type=aaaa ipv6.google.com

Bây giờ server của bạn đã thông với mạng IPv6 bạn phải lưu cấu hình này lại để khi server khởi động lại thì nó sẽ tự load cấu hình lên

Bạn dùng trình soạn thảo bất kỳ trên linux thêm dòng lệnh sau vào trong file : /etc/rc.local

/home/tools/ipv6.sh &

Cấu hình webserver để có thể nghe trên địa chỉ IPv6

Ví dụ với apache2.

Khai báo thêm trong file httpd.conf, trong đó IP trong ngoặc [] là IP bạn nhận được từ trang tunnelbroker.netnam.vn

Listen [2401:e800:0:82c::2]:80

Nếu bạn sử dụng virtual host thì bạn khai báo như ví dụ mẫu sau

Ví dụ đây là cấu hình virtual host với IPv4

<VirtualHost 10.1.2.3>
ServerAdmin webmaster@host.foo.com
DocumentRoot /www/docs/host.foo.com
ServerName host.foo.com
ErrorLog logs/host.foo.com-error_log
TransferLog logs/host.foo.com-access_log
</VirtualHost>

Tương ứng khai báo virtual host với IPv6, với địa IPv6 thì phải khai báo trong hai ngoặc []

<VirtualHost [2401:e800:0:82c::2]>
ServerAdmin webmaster@host.example.com
DocumentRoot /www/docs/host.example.com
ServerName host.example.com
ErrorLog logs/host.example.com-error_log
TransferLog logs/host.example.com-access_log
</VirtualHost>

Khai báo xong bạn khởi động lại apache

/etc/init.d/apache2 restart

Như vậy bạn đã sẵn sàng hoạt động trên IPv6 bạn cần khai báo DNS để hệ thống có thể hoạt động được.

Cấu hình bản ghi DNS AAAA về webserver.

Hiện nay đa số các nhà cung cấp dịch vụ tên miền đã hỗ trợ bản ghi AAAA.

Bạn vào trang quản trị và cấu hình thêm bản ghi AAAA trỏ về địa chỉ IPv6 mà bạn đã đăng ký từ trạng tunnelbroker.netnam.vn

Ví dụ với phần mềm DNS bind9

Cầu hình trong named.conf

zone "example.com" IN {
        type master;
        file "example.com.zone";
        allow-update { none; };
};

Cấu hình trong bản ghi zone example.com.zone

;
$ttl 86400
@       IN      SOA     ns1.netnam.vn.  noc@netnam.vn (
                        2011053101
                        16384
                        2048
                        1048576
                        2560 )

@       86400 IN NS     ns1.netnam.vn. ;

@       86400 IN NS     ns2.netnam.vn. ;

example.com. 3600 IN A  210.86.231.68  ;
www 3600 IN CNAME       example.com.    ;
example.com. 3600 IN AAAA       2401:e800::82c:0:0:0:2  ;


Như vậy website của bạn đã cấu hình và hoạt động với IPv6. Bạn có thể đăng ký website của mình tham gia sự kiện IPv6 Day tổ chức vào ngày 8/6/2011. Thông tin đăng ký tại đây

 


Quay lại


Đối tác